Огласи

ДОКУМЕНТА:

 

ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА И УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ПРЕУЗМИ

ПРАВИЛНИК О УТРОШКУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ПРЕУЗМИ

 

 


ОГЛАСИ:

 

На основу члана 34 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 108/16)

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ - ВРШАЦ

објављује

О Г Л А С

За прикупљање писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини АПВ, у Вршцу, на којима право коришћења има Школски центар „Никола Тесла“ у Вршцу, Стеријина 40-44:

предмет закупа

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД ПРЕДПРОСТОРА, 1 ГЛАВНЕ ПРОСТОРИЈЕ И 1 ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ СА САНИТАРНИМ ЧВОРОМ, КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ 35 М2, У ПРИЗЕМЉУ, СА УЛАЗОМ ИЗ ДВОРИШТА ШКОЛЕ

-          намена ствари за време трајања закупа: искључиво продавница пецива и безалкохолних напитака,

-          почетна висина закупнине: 10.000,00 динара месечно, рачунајући 10 плативих месеци у календарској години због паузе за време летњег распуста у јулу и августу,

-          рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 26.12.2017. искључиво у времену од 07 – 14 часова,

-          обезбеђење редовног плаћања: 2 регистроване бланко, соло менице са меничним овлашћењем.

Обавезе закупца:

-          у пословном простору се не сме обављати производња пекарских производа (израда пекарских производа, печење и слично),

-          плаћање закупнине је унапред, преко рачуна и то: плаћа се унапред за прва три месеца закупа, а од 1. априла 2018. плаћање је унапред месечно, до 5. у месецу за текући месец, све до истека закупа,

-          закупнина је у нето износу и она не обухвата: 1) пореске обавезе које проистичу из уговора о закупу и исте падају на терет закупца; 2) потрошњу електричне енергије преко контролног сата, која пада на терет закупца,

-          закупац је дужан да прибави све прописане дозволе за рад у пословном простору и искључена је било каква одговорност или обавеза закуподавца везана за обављање делатности у просторијама које су предмет закупа.

Право учешћа на огласу за тачку 1 имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за производњу и продају пекарских производа и продају безалкохолних напитака.

2. ФИСКУЛТУРНА САЛА ПОВРШИНЕ 251 М2

-          намена ствари за време трајања закупа: тренинзи, рекреација и такмичења у кошарци, одбојци,

-          рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 26.12.2017.искључиво у времену од 16 – 21 час, тако да се не ремети образовно- васпитни процес

-          почетна висина закупнине:700,00 динара за 1 сат коришћења

Право учешћа на огласу за тачку 2 имају сва правна и физичка лица.

3.ГИМНАСТИЧКА САЛА ПОВРШИНЕ 200 М2

-          намена ствари за време трајања закупа: тренинзи, рекреација и такмичења у гимнастици, плесу и борилачким спортовима

-          рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 26.12.2017.искључиво у времену од 16 – 21 час, тако да се не ремети образовно- васпитни процес

-          почетна висина закупнине: 700,00 динара за 1 сат коришћења.

Право учешћа на огласу за тачку 3 имају сва правна и физичка лица.

4.УЧИОНИЦЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНЕ 56 М2 ПО 1 УЧИОНИЦИ

-          намена ствари за време трајања закупа:одржавање семинара, обука, курсева и предавања

-          рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 26.12.2017.искључиво у времену од 17 – 21 час, тако да се не ремети образовно- васпитни процес

-          почетна висина закупнине:500,00 динара за 1 сат коришћења

Право учешћа на огласу за тачку 4 имају лица регистрована за послове предавања , обука и сл.

5. СПОРТСКУ ХАЛУ ПОВРШИНЕ 363 М2 У ВРШЦУ, ФЕЛИКСА МИЛЕКЕРА   28

-          намена ствари за време трајања закупа: спортске активности – тренинзи, рекреација и такмичења стонотениских клубова,

-          почетна висина закупнине: 30.000,00 динара месечно

-          рок трајања закупа: 4 године рачунајући од 26.12.2017.

Право учешћа на огласу за тачку 5 имају регистрована стонотениска удружења.

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Пријава, односно понуда обавезно садржи: износ закупнине која се нуди, потписану и оверену изјаву о прихватању услова огласа, фотокопију решења о упису у АПР, за физичка лица: име презимеадресу, број личне карте,за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број и ПИБ; за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, податке о заступнику и пуномоћје за заступање правног лица.

Понуде се достављају у писаној форми, на обрасцу, у запечаћеној коверти са назнаком „ЗАКУП – НЕ ОТВАРАЈ“ на адресу: Школски центар „Никола Тесла“, 26000 Вршац, Стеријина 40-44, најкасније до 20.12.2017. до 12:00 часова. Понуде које се доставе после овог рока су неблаговремене и вратиће се неотворене понуђачу.

Образац понуде са упутством за сачињавање понуде преузима се у школи, сваког радног дана у времену од 8 до 12 часова.

Отварање понуда обавиће се дана: 20.12.2017. у 12,30 часова.

Избор најповољније понуде извршиће се у року од три дана од отварања понуда по критеријуму највишег понуђеног износа закупнине.

               

                Додатне информације могу се добити на телефон: 013/830-668.

Oбразац за понуде

 

Добро дошли!

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme

 

Interreg-IPA Logo

 

Cisco Networking Academy

Visual Paradigm

vplogo

Oracle Academy

ECDL

MikroTik Academy

 

 

__________________

Корисни сајтови

Мултимедија

Подели!